Güncel

"Ermenistan yaptığı provokasyonla uluslararası hukukun tüm normlarını ihlale diyor"

Milli Meclis Başkan Vekili Adil Aliyev “Ermenistan yaptığı provokasyonla uluslararası hukukun tüm normlarını ihlale diyor”

 

Şuanda, tüm dünya Covid 19 pandemisinin yayılmasına karşı mücadele ediyor ve Dünya Sağlık Örgütü ülkemizin attığı adımları takdir ediyor ve hastalıkla mücadele çabalarında diğer ülkelere örnek gösteriyor.

Ancak, böyle zor bir durumda, Ermenistan devleti 12 Temmuz’dan itibaren ülkemizin sınırları üzerinde provokasyon yapmaya başladı. O günden bu yana cephenin Tavuz bölgesinde sınırın ihlali yönünde kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Tarihinbenzetmesinebakarsak, buseferErmenitarafınınsaldırısı 1992 saldırısıylaaynıdır. Yine, sivil bölgelere düzenli olarak ağır silahlı saldırılardüzenleniyor, toplamda 12 kişi olmaqla şimdilik 11 askervebirsivilölümüz var.

Halen, Ermenistan tarafından sınırda düzenlenen operasyonda Azerbaycan sınırındaki ölen askerlerle yanaşı, sivil halkın yaşadıqları evler ağır topların hedefinde olmakta kalıyor.Böylece Tavuz bölgesindeki Ağdam köyünün bir sakini olan 1944 (76 yaşında) doğumlu Azizov Aziz İzzet oğlu, evine düşen ağır bir top mermisinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Böylece, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin 2-ciparagrafında öngörülen ölen kişinin yaşama hakkı Ermenistan devleti tarafından ihlal edilmiştir. Bunun sadece savaş sırasında değil, ateşkes döneminde de Ermenistan’ın ilk örneği degildir, daha önce de iki yaşındakı bir çoçuk Zahra Guliyeva büyükannesi ile birlikte öldürülmüşdü.

Ayrıca, Ermeni tarafının ülkemizin sınırlarında yaptığı provokasyonlar sonucunda, sivillerin yaşadığı evler silahlı saldırı altındadır, bununananedeniyerelhalkarasındapanikyaratmaveonlarıuzaklaştırmaarzusudur. Ermenistan’ınAzerbaycansivilnüfusunakarşısilahkullanımı, Azerbaycantopraklarınınişgaledilmesive 1 milyondanfazlamülteci kendi topraklarındankaçmakzorundakalması ta 1992’denbaşlamışdır.

İnsanHaklarınınveTemelÖzgürlüklerinKorunmasıSözleşmesi’nin 4 No.lu Protokolü’nün 2. paragrafınagöre, herkesülkesınırlarıiçindehareketveoturmaözgürlüğühakkınasahiptir. AncakErmenitarafınınşuankiprovokasyonusivilnüfusutahliyeetmeyiamaçlıyor. Bunedenle, çeşitliağırtopçuteçhizatlarısivillerinevlerinihedefalarakölümveyaralanmalaranedenolmaktadır.

Ermenistan’ınAzerbaycan’ayöneliksaldırılarıylabağlıolarakBirleşmişMilletlerin 822, 853, 874 ve 884 sayılıkararlarıkabuledilmişdir. BukararlarAzerbaycantopraklarınınErmenistantarafındanişgalini, Azerbaycan’dakikatliamları, binlerceinsanınöldürülmesini, birmilyondanfazlainsanınmülteci olmasınıdoğrulamışdır. Ermenitarafınınbugirişimleri, evrenselolarakkabuledilenuluslararasıhukuknormlarınınenağırihlalidir.

Azerbaycantopraklarınınişgalinevetopraklarındakatliamlararağmen, uluslararasıhukukhükümlerinedayanmaktadırvegüçlübirorduyasahipolmasınarağmen, ülkemizçatışmayabarışçılbirçözümdenyanadır. AncakErmenistansaldırganpolitikasındanbiradımgeriadımatmaz, aksineErmenihükümetiprovokasyonyapmayadevameder. BugündünyanınErmenitarafınınyürüttüğükışkırtıcımisyonaveülkemizintopraklarınayaptığıhamlelereadilbirdeğerlendirmeyapmasınıtalepediyoruz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir